Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Next Move OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

1. Õppetöö korraldus

1.1 Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.2 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Next Move OÜ õppekorralduse alustega.

2. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine.

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Next Move OÜ kodulehel toodud juhiste kohaselt. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.2 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu.

2.3 Next Move OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse juba tasutud õppetasu tagasi.

2.4 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolitusel osalenud õppijale väljastatakse  tõend või tunnistus
vastavalt Täienduskoolituse standardi §3-le.

4. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

5. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

5.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse konktaktisikule.

5.4 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

6. Täienduskoolituse koolitajate, õppekavade ja -keskkonna kvaliteedi tagamine.

6.1 Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

6.2 Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

6.3 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.

6.4 Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.

6.5 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

6.6 Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.

6.7 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi.

7. Vaidluste lahendamise kord

7.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Next Move OÜ koolituse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.