Koolitused ja mentorlus

Koolitused ja töötoad üldhariduskoolidele

Koolitused ja töötoad üldhariduskoolide personalile ja õpilastele lähtudes kliendi vajadustest:

  • Karjääriõppe arendamine üldhariduskoolis täienduskoolitusena (õpetajad, koolijuhid, haridusametnikud) – karjääriõppe teoreetilised alused, karjääriõppe kavandamine, hindamine ning meetodid
  • Karjääri kujundamine ja oma arengutee kavandamine (III ja IV kooliastme õpilased) – enesetundmine, töömaailm ja haridusvõimalused, oma arengutee kavandamine ja tegutsemine)
  • Enesekohaste oskuste arendamine (III ja IV kooliastme õpilased) – emotsioonide ja stressijuhtimine, tähelepanu ja heaolu suurendamine, suhtlemisoskuste arendamine

Karjääriõppe arendamise mentorprogramm üldhariduskoolidele

Mentorprogrammi eesmärgiks on toetada üldhariduskoole tervikliku, aineõppega integreeritud ning õpilaste vajadusi arvestava karjääriõppe süsteemi arendamisel:

  • karjääriõppe sisu ja metoodika arendamine vastavalt kooli võimalustele ja ressurssidele koostöös kooli juhtkonna ning kooli karjäärimeeskonnaga
  • “Õpilase karjääri kujundamist toetav aineõpe” täienduskoolitusena: õpilaste karjäärivalikute toetamine, ülevaade töömaailmast ja haridusvõimalustest, õppemeetodid karjääriõppe lõimimiseks aineõppega
  • karjääriõpetuse õpetaja ja karjäärikoordinaatori toetamine mentori ja coachina

Mentorprogrammi täpne sisu kavandatakse lähtuvalt kooli vajadustest.

Täiskasvanutele suunatud koolitused

Koolituste teemad:

  • Kõiki elurolle arvestava, tähendusliku ja rikastava tööelu kujundamine
  • Oma tugevuste ja oskuste kaardistamine